بررسی خواص دارویی زهر عنکبوتها

کارشناسان بخش پژوهش دانشگاه ملی ایرلند گفته اند که زهر چهارصد عنکبوت بومی این کشور دارای خصوصیات دارویی است. آنها برای انجام این آزمایشها باید مقدار بسیار اندکی از زهر عنکبوت یا سایر موجودات را تهیه کنند. این دانشمندان افزوده اند که زهر یک نوع عنکبوت بومی غارهای شمال ایرلند می تواند در درمان باکتریها موثر باشند.

استاد این دانشگاه با اشاره به مزیت زهر عنکبوت می گوید: «به نظر می رسد زهر عنکبوت باکتری را نابود می کند ولی سلول انسانی را از بین نمی برد.»

داشنمندان این مرکز تنها به عنکبوت اکتفا نکرده و خصوصیات دارویی زهر موجودات دیگر مانند عقرب، هزار پا و همچنین خواص درمانی اسفنج دریایی و یا جوهر هشت پا را نیز بررسی می کنند. افق های تازه ای در درمان و دارو باز می شود. این کارشناسان موثر بودن زهر جانوران برای درمان بیماری هایی مانند سرطان را نیز بررسی می کن

(Visited 63 times, 1 visits today)

You may also like...