راهپیمایی ایراندوستان مقیم لوس آنجلس در حمایت از جنبش مردم داخل ایران

شکوه همبستگی ملی

روز گذشته هزاران تن از هم میهنانمان از هر طیف و هر عقیده و از دهها گروه سیاسی با نگرش های متفاوت و نیز پوشش فراخوان این همایش ملی از سوی رسانه های ملی و مردمی از جمله تلویزیون پارس در مقابل ساختمان فدرال شهر لوس آنچلس اجتماعی عظیم برپا داشتند و در همنوایی از خیزش
گران عدالت طلب ملی درون ایران پشتیبانی نمودند .
راهپیمایی و تظاهرات ایرانیان جنوب کالیفرنیا که همزمان با اجتماعات شهرهای مختلف آمریکا و دیگر شهرهای مختلف جهان برپا شد، نشان داد که ایرانیان در هر جای جهان نگران سرزمین مادری خویش هستند و در این شرایط که حق طلبان در درون ایران در یک اراده ملی در تظاهرات مدنی بدون خشونت خواسته های به حق خود را مطرح کرده اما از سوی حاکمان ضد مردمی مورد تعرض و خشونت قرارگرفته اند و با جانفشانی و فداکاری ، سرافرازی مام میهن به همه عاشقان راه آزادی را موجب گشتند که شایسته ستایش ملیست ، همدلی ایرانیان در خارج از کشور نشان داد که تا خورشید ایران زمین از فراز البرزکوه بر پهنه گسترده ایران زمین می تابد ، ایران هر گز نمی میرد و فرزندان این سرزمین پاک و اهورایی حتی با نثار د خود و جان شیرینشان
از کیان مرز و بوم خویش حفاظت و حراست می کنند .
به هرروی اجتماع دیروز شهر لوس آنجلس که در اوج احساسات ملی ، شکوه همبستگی ملی را متجلی ساخت ، روزی فراموش نشدنی بر تاریخ مبارزات
ملی ایرانیان خارج از کشور و موحب مباهی و سرافرازی تلویزیون ملی و مردمی پارس به شمار می آید .
بنا به گزارش پلیس شهر لوس آنجلس بیش از 25 هزار نفر در راهپیمایی شرکت داشتند .

پاینده ایران سرافراز و پایدار ملت شریف ایران

You may also like...