سگ‌ها شخصیت صاحبانشان را بازتاب می‌دهند

دانشمندان از این ایده که یک سگ شخصیت صاحبش را به خود می‌گیرد، حمایت می‌کنند.
پژوهشگران در اتریش می‌گویند سگ‌ها می‌توانند اضطراب و حالات منفی صاحبانشان را بازتاب دهند و سگ‌هایی که آرام باشند و رفتاری دوستانه داشته ‌باشند می‌توانند این حس را به انسان‌ها از طریق کمک به آنان در مقابله با استرس منتقل کنند‌.
بیش از ۱۰۰ سگ و صاحبانشان تحت آزمایش‌های مختلفی – از جمله سنجش میزان ضربان قلب و شدت واکنش به تهدید – قرار گرفتند.
همچنین نمونه‌های بزاق نیز گرفته‌ شد تا سطح کورتیزول آنها – به عنوان یکی از عوامل نشان‌دهنده استرس – مورد سنجش قرار گیرد.
سپس، صاحبان سگ‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند که در کدام یک از پنج گروه بزرگ شخصیتی قرار می‌گیرند: عصبی، برونگرا، نوگرا، سازگار و خودآگاه.
شخصیت سگ‌ها نیز از طریق یک پرسشنامه بررسی شد.
دکتر ایریس شوبر از دانشگاه وین گفت هم سگ‌ها و هم صاحبانشان بر روی مکانیسم‌های واکنشی یکدیگر تاثیر متقابل دارند و میزان تاثیرگذاری انسان بر روی سگ بیشتر است.
او به بی‌بی‌سی گفت: “نتایج ما به دقت با تجربه‌ای که از آزمایش به دست آمد همخوانی دارد. سگ‌ها و صاحبانشان زوج‌های اجتماعی هستند و در زمینه مواجهه با استرس بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.”
او گفت که سگ‌ها در برابر حالات روحی صاحبانشان حساس هستند و احساسات آنها را بازتاب می‌دهند.
سگ‌ها برای بیش از ۳۰ هزار سال، در کنار انسان زندگی کرده‌اند.
شواهد نشان می‌دهند که آنها می‌توانند اطلاعات احساسی را از افراد بگیرند و رفتار خود را متناسب با آن اطلاعات بروز دهند.
تحقیق علمی مزبور در ژورنال PLOS ONE منتشر شده است

You may also like...