فرستادن ربات زیردریایی به محل سانحه نفتکش سانچی

فرستادن ربات زیردریایی به محل سانحه نفتکش سانچی
قرار است امروز ربات جستجوگر زیردریایی به درون نفتکش غرق شده ایرانی فرستاده شود تا از آخرین وضعیت این نفتکش و سرنشینان آن اطلاعات جدیدی بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام شرکت ملی نفتکش ایران تیمی به منطقه ای که نفتکش سانچی در آن جا دچار سانحه شد اعزام می شود تا با استفاده از ربات بتواند از وضعیت نفتکش، بررسی وضعیت اجساد باقیمانده احتمالی، میزان آسیب دیدگی سازه و ساختمان اصلی نفتکش و همچنین برآورد مقدار آلودگی ایجاد شده، اطلاعاتی کسب کند.

You may also like...