ویدئو تجمع و درگیری مالباختگان کفن پوش مقابل بانک مرکزی و شعار بر علیه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی

ویدئو تجمع و درگیری مالباختگان کفن پوش مقابل بانک مرکزی و شعار بر علیه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی

(Visited 276 times, 2 visits today)

You may also like...