پیامد ناآرامی‌های خوزستان: بازداشت صدها نفر

به گزارش "کمپین حقوق‌بشر ایران" در جریان یک هفته اعتراضات مردمی در خوزستان حدود ۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و بعد به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد. این ناآرامی‌ها به دنبال یک برنامه در تلویزیون ایران شروع شد که عربهای خوزستان آن را توهین‌آمیز تلقی کردند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

به گزارش “کمپین حقوق‌بشر ایران” در جریان یک هفته اعتراضات مردمی در خوزستان حدود ۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و بعد به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد.
این ناآرامی‌ها به دنبال یک برنامه در تلویزیون ایران شروع شد که عربهای خوزستان آن را توهین‌آمیز تلقی کردند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

You may also like...