جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
HP-ad-5
Hp-ad-4
HP-Ad-3
Hp-ad-2
پخش زنــــــــــده
PARS TV LIVE
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
تی وی پروگرام دکتر آزمایش ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
رو در رو هنگامه افشار ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
اندیشه ها و نگاهها سیامک ستوده ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
رویدادهای هفته مهرداد پارسا ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
دکتر ایرج ناصریان مهاجرت ۰۰ : ۱۱ ۰۰ : ۲۰ ۳۰ : ۲۲
یادها با بهراد بهراد فردی ۰۰ : ۱۲ ۰۰ : ۲۱ ۳۰ : ۲۳
جواهری والا داوود صدق ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
حیات ابدی مسیحی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
فروش جی ال باکس داریوش باقری ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۳
جهان پزشکی دکتر بروخیم ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اریک شو اریک ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
رویدادهای هفته مهرداد پارسا ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۸
یادها با بهراد ( تکرار ) بهراد فردی ۰۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۷ ۳۰ : ۰۹
امید جاودان ( تکرار ) کشیش رسول ۰۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۰
تی وی پروگرام ( تکرار ) دکتر آزمایش ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
مهاجرت ( تکرار ) دکتر ناصریان ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۲
جواهری والا ( تکرار ) داوود صدق ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۳
نگاهی دیگر ( تکرار ) دکتر دانش ۳۰ : ۰۳ ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۱۵
اندیشه ها و نگاه ها ( تکرار ) سیامک ستوده ۳۰ : ۰۴ ۳۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
امید جاودان ( تکرار ) کشیش رسول ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
آیین بهایی گروه نوین ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
کنگره همبستگی آیراملو ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
اشکها و لبخندها مسعود صدر ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
نسیم شمال فرامرز فروزنده ۰۰ : ۱۱ ۰۰ : ۲۰ ۳۰ : ۲۲
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۲ ۰۰ : ۲۱ ۳۰ : ۲۳
جواهری والا داوود صدق ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
بامداد آدینه ( تکرار ) احمد آزاد ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
اریک شو اریک ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اشکها و لبخند ها ( تکرار ) مسعود صدر ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۸
نسیم شمال ( تکرار ) فرامرز فروزنده ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۰
برنامه مسیحی ( تکرار ) - ۳۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۱
جهان چشم پزشکی ( تکرار ) دکتر رضاپور ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
رو در رو ( تکرار ) هنگامه افشار ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۲
جواهری والا ( تکرار ) داوود صدق ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۳
مستند ( تکرار ) مستند ( تکرار ) ۳۰ : ۰۳ ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۱۴
کنگره همبستگی ( تکرار ) دکترنصر اصفهانی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
حیات ابدی ( تکرار ) - ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
آیین بهایی ( تکرار ) گروه نوین ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
رویدادها و پدیده ها فرامرز فروزنده ۱۵ : ۱۱ ۱۵ : ۲۰ ۴۵ : ۲۲
سرزمین جاوید بهرام مشیری ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۲۳
صحبتهای عاشقانه گریگوری مورگن ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
نقشی در آینه زمان استاد فرهنگ فرهی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
نسیم شمال ( تکرار ) فرامرز فروزنده ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۸
جهان زیبای ما زیبا شاه ولایتی ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۶ ۰۰ : ۰۹
نقشی در آینه زمان ( تکرار ) استاد فرهنگ فرهی ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۰
یادها با بهراد ( تکرار ) بهراد فردی ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
سرزمین جاوید ( تکرار ) بهرام مشیری ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۲
دنیای عشق ( تکرار ) دکتر آزیتا ساعیان ۳۰ : ۰۲ ۳۰ : ۱۱ ۰۰ : ۱۴
کلیسا و موزیک ( تکرار ) کلیسا و موزیک ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
جهان زیبای ما ( تکرار ) زیبا شاه ولایتی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
این روزها ( تکرار ) داریوش باقری ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
مجله خبری مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
رویدادها و پدیده ها فرامرز فروزنده ۱۵ : ۱۱ ۱۵ : ۲۰ ۴۵ : ۲۲
ایران آزاد حسین فرجی ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۲۳
رنگارنگ سرابی ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۰
دنیای عشق دکتر آزیتا ساعیان ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
دیدگاه سیروس شرفشاهی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
جی ال باکس داریوش باقری ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۳
نهاد مردمی ایمان فروتن ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
روی خط پول آنجلو طالبی ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۸
کالیفرنیا وب سولوشن کالیفرنیا وب سولوشن ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۶ ۰۰ : ۰۹
اسیریا تودی جرج ماراگالف ۰۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۷ ۳۰ : ۰۹
این روزها ( تکرار ) داریوش باقری ۰۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۰
دیدگاه ( تکرار ) سیاوش شرفشاهی ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
مجله خبری ( تکرار ) مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۲
روی خط پول ( تکرار ) آنجلو طالبی ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۳
دنیای عشق ( تکرار ) دکتر آزیتا ساعیان ۴۵ : ۰۲ ۴۵ : ۱۱ ۱۵ : ۱۴
متفرقه - ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
آیین بهایی گروه نوین ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
نهاد مردمی ( تکرار ) ایمان فروتن ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
تی وی پروگرام دکتر آزمایش ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا - ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
رویدادها و پدیده ها فرامرز فروزنده ۱۵ : ۱۱ ۱۵ : ۲۰ ۴۵ : ۲۲
سرزمین جاوید بهرام مشیری ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۲۳
بابزرگان موسیقی توفیقی ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۰
بنیاد نوروز مهرداد پارسا ۳۰ : ۱۳ ۳۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۱
نقشی در آینه زمان استاد فرهنگ فرهی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
کالیفرنیا وب سولوشن علی مشکات ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
چشمه دکتر میترا ذکریایی ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۸
پزشکی جعفرشجره ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۸
با بزرگان موسیقی ( تکرار ) توفیقی ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۰
ایران آزاد ( تکرار ) حسین فرجی ۳۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۱
تی وی پروگرام ( تکرار ) دکتر آزمایش ۳۰ : ۰۰ ۳۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۲
کلیسای پترا ( تکرار ) - ۳۰ : ۰۱ ۳۰ : ۱۰ ۰۰ : ۱۳
امید جاویدان کشیش رسول ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
چشمه ( تکرار ) دکتر میترا ذکریایی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
تلویزیون مهر اوستا ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
مجله خبری مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا - ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
رویدادها و پدیده ها فرامرز فروزنده ۱۵ : ۱۱ ۱۵ : ۲۰ ۴۵ : ۲۲
ایران آزاد حسین فرجی ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۲۳
رنگارنگ سرابی ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۰
دنیای عشق دکتر آزیتا ساعیان ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
پیام آرامش کشیش حمید ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
متفرقه متفرقه ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۸
جهان زیبای ما زیبا شاه ولایتی ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۶ ۰۰ : ۰۹
سرزمین جاوید ( تکرار ) بهرام مشیری ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۰
بامداد آدینه احمد آزاد ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
کلیسا پترا ( تکرار ) - ۳۰ : ۰۱ ۳۰ : ۱۰ ۰۰ : ۱۳
دنیا ی عشق ( تکرار ) دکتر آزیتا ساعیان ۳۰ : ۰۲ ۳۰ : ۱۱ ۰۰ : ۱۴
نقشی در آینه زمان ( تکرار ) استاد فرهنگ فرهی ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
جهان زیبای ما ( تکرار ) زیبا شاه ولایتی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
این روزها ( تکرار ) داریوش باقری ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
مجله خبری مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا - ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۱۵ : ۱۱ ۱۵ : ۲۰ ۴۵ : ۲۲
زرتشت - ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۲۳
اریک شو اریک ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۰
اسیریا تودی جرج ماراگالف ۰۰ : ۱۵ ۰۰ : ۰۰ ۳۰ : ۰۲
متفرقه - ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۳۰ : ۱۷ ۳۰ : ۰۲ ۰۰ : ۰۵
سرزمین جاوید بهرام مشیری ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۵
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۰۶
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۸
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۸
این روزها داریوش باقری ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۶ ۰۰ : ۰۹
موزیک موزیک ۰۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۰
پیام آرامش ( تکرار ) کشیش حمید ۳۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۱
رنگارنگ لندن( تکرار ) سرابی ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۳
چشمه ( تکرار ) دکتر میترا ذکریایی ۰۰ : ۰۳ ۰۰ : ۱۲ ۳۰ : ۱۴
زرتشت ( تکرار ) - ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
آیین بهایی ( تکرار ) گروه نوین ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
بنیادنوروز ( تکرار ) پارسا- شاملو ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷

تلویزیون پارس بر روی HOT BIRD و GALAXY 19
GALAXY 19  YAHSAT EXPRESS HOT BIRD
۱۲۰۸۴  ۱۲۵۹۴ ۱۲۵۲۰ فـــــــرکانس
۲۲۰۰۰   ۲۷۵۰۰ ۲۷۵۰۰ سیمبل ریت
عمــــــودی افقــــــــــــی عمــــــودی پـــــــلاریتی
۳/۴  ۲/۳  ۳/۴  اف ائی سی
آرشیو برنامه ها
(Visited 11,362 times, 300 visits today)