اخبار ایران

اخبار ایران

رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمانده کل قوا است و بر اساس قانون اساسی عزل و نصب فرماندهان ارشد نظامی و

(Visited 14,910 times, 103 visits today)