جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام 07:00-08:00  
  هنگامه افشار رودررو 08:00-09:00  
  یادها با بهراد بهراد 09:00-10:00  
  مهرداد پارسا اخبار 10:30-11:00  
  دکتر ایرج ناصریان مهاجرت 11:00-12:00  
  شگفتیهای جهان چشم پزشمی دکتر جان رضاپور 12:00-13:00  
  داوود صدق جواهری والا 13:00-14:30  
  مسیحی حیات ابدی 14:30-15:30  
  حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی 15:30-17:00  
  پارمیدا پارمیدا 17:00-21:00  

تکرار

  مهرداد پارسا رویدادهای هفته 21:00-22:00  
  بهراد یادها با بهراد 22:00-23:00  
  دکتر ناصریان مهاجرت 23:00-24:00  
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام 24:00-01:00  
  هنگامه افشار رودررو 01:00-02:00  
  داوود صدق جواهری والا 02:00-03:30  
  موزیک موزیک 03:30-04:30  
  متفرقه متفرقه 04:30-06:00  
  فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 06:00-07:00  
  گروه نوین آیین بهایی 07:00-08:00
 
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  آیراملو کنگره همبستگی 08:00-09:00  
  مسعود صدر اشگها و لبخندها 09:00-10:30  
  مهرداد پارسا اخبار حقوق بشر 10:30-11:00  
  داریوش باقری این روزها 11:00-12:00  
  جمشید چالنگی در آینه طنز 12:00-13:00  
  داوود صدق جواهری والا 13:00-14:30  
  شاهین پر ایمان در پیشگاه تاریخ 14:30-16:00  
  حمید داوودی پارمیدا 16:00-21:00  

تکرار

  مسعود صدر اشگها و لبخندها 21:00-22:30  
  دکتر رضا پور شگفتیها ی جهان چشم پزشکی 22:30-23:30  
  خانم میترا برنامه مسیحی 23:30-24:00  
  دکتر ایرج ناصریان مهاجرت 24:00-01:00  
  استاد فرهنگ فرهی تکرار چهارشنبه نقشی در آینه زمان 01:00-02:00  
  داوود صدق جواهری والا 02:00-03:30  
  علیرضا میبدی تکرار برنامه یاران پنجشنبه 03:30-05:00  
  دکترنصر اصفهانی کنگره همبستگی 05:00-06:00  
  برنامه مسیحی حیات ابدی 06:00-07:00  
  گروه نوین آیین بهایی 07:00-08:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00  
  علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05  
  مصطفی دانش نگاهی دیگر 11:05-11:30  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید 11:30-13:00  
  سرابی رنگارنگ 13:00-14:00  
  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 14:30-16:00  
  دکتر میترا ذکریایی تکرار چشمه 16:00-17:00  
  لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00  
  داریوش باقری این روزها 18:00-19:00  
  علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:30  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 21:30-22:30  

تکرار

  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 22:30-24:00  
  تکرار یادها با بهراد تکرار یادها با بهراد 24:00-01:00  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید 01:00-02:30  
  کلیسا پترا کلیسا پترا 02:30-03:30  
  متفرقه متفرقه 04:00-04:30  
  آقای شاهین نژاد رنسانس 04:30-05:00  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 05:00-06:00  
  داریوش باقری تکرار دوشنبه این روزها 07:00-06:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00  
  کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00  
  علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05  
  متفرقه متفرقه 11:05-11:30  
  حسین فرجی ایران آزاد 11:30-12:30  
  فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 12:30-13:30  
  سرابی رنگارنگ 13:30-14:00  
  سیروس شرفشاهی دیدگاه 14:00-15:00  
  داریوش باقری این روزها 15:00-16:00  
  ایمان فروتن نهاد مردمی 16:00-17:00  
  لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:30  
  سرابی رنگارنگ 17:30-18:00  
  آنجلو طالبی روی خط پول 18:00-19:00  
  علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00  
  دکتر جعفر شجره برنامه پزشکی 21:00-21:3 0  
  جرج ماراگالف اسیریا تودی 22:00-23:00  

تکرار

  فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 23:00-24:00  
  سیروس شرفشاهی دیدگاه 24:00-01:00  
  مهرداد پارسا مجله خبری 01:00-02:00  
  کلیسا پترا کلیسا پترا 02:00-02:45  
  آنجلو طالبی روی خط پول 02:45-03:45  
  ایمان فروتن نهاد مردمی 04:00-05:00  
  گروه نوین آیین بهایی 05:00-06:00  
  حسین فرجی ایران آزاد 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام 07:00-08:00  
  کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00  
  علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05  
  متفرقه متفرقه 11:05-11:30  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید 11:30-12:30  
  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 12:30-13:30  
  مهرداد پارسا بنیاد نوروز 13:30-14:30  
  مستند مستند 14:30-15:30  
  شاهین نژاد رنسانس 15:30-16:00  
  داریوش باقری این روزها 16:00-17:00  
  لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00  
       دکتر میترا ذکریایی چشمه 18:00-19:00  
  علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00  
  دکتر بروخیم دانستنیهای پزشکی 21:00-22:00  

تکرار

  موزیک موزیک 22:00-22:30  
  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 22:30-23:30  
  حسین فرجی ایران آزاد 23:30-24:30  
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام 24:30-01:30  
  کلیسا پترا کلیسای پترا 01:30-02:30  
  دکتر حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی 02:30-04:00  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید 04:00-05:00  
  دکتر میترا ذکریایی چشمه 05:00-06:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  اوستا مهر 06:00-07:00  
  مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00  
  کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00  
  علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05  
  متفرقه متفرقه 11:05-11:30  
  حسین فرجی ایران آزاد 11:30-12:30  
  با دکتر فرشته اکبرپور با دکتر فرشته اکبرپور 12:30-14:00  
  محمود سرابی رنگارنگ 14:00-14:30  
  حمید پیام آرامش 14:30-16:00  
  بهروز افراخان ورزش 16:00-17:00  
  لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:35  
  متفرقه متفرقه 17:35-18:00  
  داریوش باقری این روزها 18:00-19:00  
  علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:30  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 21:30-22:30  
  جمشید چالنگی تکرار در آینه طنز 22:30-23:30  
  احمد آزاد بامداد آدینه 23:30-01:30  

تکرار

  کلیسا پترا کلیسا پترا 01:30-02:30  
  بهروزافراخان ورزش 02:30-03:30  
  حسین فرجی ایران آزاد 03:30-04:30  
    آموزش مسیحی 04:00-04:30  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 05:00-06:00  
  داریوش باقری این روزها 06:00-07:00  
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00  
  کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00  
  علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:15  
  مصطفی دانش نگاهی دیگر 11:15-11:30  
  زرتشت زرتشت 11:30-12:30  
  آنجلو طالبی اقتصاد 12:30-13:30  
  احمد آزاد تکرارصبح آدینه 13:30-15:00  
  جرج ماراگالف اسیریاتودی 15:00-16:00  
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00
  مصطفی دانش نگاهی دیگر 17:30-18:00  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید 18:00-19:00  

تکرار

  علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30  
  لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00  
  مصطفی دانش نگاهی دیگر 21:00-21:30  
  Opposite Opposite 21:30-22:00  
  حسین فرجی تکرارپنج شنبه ایران آزاد 22:00-23:00  
  داریوش باقری این روزها 23:00-24:00  
  شاهین نژاد رنسانس 24:00-24:30  
  حمید شجاعی تکرار پیام آرامش 24:30-02:00  
  تکرار زرتشت تکرار زرتشت 02:00-03:00  
  بهرام مشیری تکرارجمعه سرزمین آزاد 03:00-04:00  
  آنجلوطالبی اقتصاد 04:00-05:00  
  گروه نوین تکراریکشنبه آیین بهایی 05:00-06:00  
  مهرداد پارسا- بنیادنوروزچهارشنبه 06:00-07:00  
 

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها

ماهواره

فرکانس

-سیمبل

پلاریتی

Hotbird

12322

27500

افقی - (H)

Eutelsat W3A

11221

27500

افقی - (H)

Galaxy 19

12084

22000

عمودی - (V)آرشیو برنامه ها

https://cws.box.com/shared/static/x6uak0ch5beof9y7qiptumwzbhvdhp5p.mp4
08/11/18