جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
پخش زنــــــــــده
PARS TV LIVE
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
تی وی پروگرام دکتر آزمایش ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
رو در رو هنگامه افشار ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
اندیشه ها و نگاهها سیامک ستوده ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
رویدادهای هفته مهرداد پارسا ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
دکتر ایرج ناصریان مهاجرت ۰۰ : ۱۱ ۰۰ : ۲۰ ۳۰ : ۲۲
یادها با بهراد بهراد فردی ۰۰ : ۱۲ ۰۰ : ۲۱ ۳۰ : ۲۳
جواهری والا داوود صدق ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
حیات ابدی مسیحی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
فروش جی ال باکس داریوش باقری ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۳
متفرقه متفرقه ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
پارمیدا حمید داوودی ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
رویدادهای هفته مهرداد پارسا ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۸
یادها با بهراد ( تکرار ) بهراد فردی ۰۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۷ ۳۰ : ۰۹
امید جاودان ( تکرار ) کشیش رسول ۰۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۰
تی وی پروگرام ( تکرار ) دکتر آزمایش ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
مهاجرت ( تکرار ) دکتر ناصریان ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۲
جواهری والا ( تکرار ) داوود صدق ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۳
نگاهی دیگر ( تکرار ) دکتر دانش ۳۰ : ۰۳ ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۱۵
اندیشه ها و نگاه ها ( تکرار ) سیامک ستوده ۳۰ : ۰۴ ۳۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
امید جاودان ( تکرار ) کشیش رسول ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
آیین بهایی گروه نوین ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
کنگره همبستگی آیراملو ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
اشکها و لبخندها مسعود صدر ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
 اخبار حقوق بشر مهرداد پارسا ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۱ ۰۰ : ۲۰ ۳۰ : ۲۲
دانستنیهای پزشکی دکتر بروخیم ۰۰ : ۱۲ ۰۰ : ۲۱ ۳۰ : ۲۳
جواهری والا داوود صدق ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۰
بامداد آدینه ( تکرار ) احمد آزاد ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
پارمیدا حمید داوودی ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اشکها و لبخند ها ( تکرار ) مسعود صدر ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۸
دانستنیهای پزشکی دکتر بروخیم ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۰
برنامه مسیحی ( تکرار ) خانم میترا ۳۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۱
ایران آزاد حسین فرجی ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
نقشی در آینه زمان استاد فرهنگ فرهی ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۲
جواهری والا ( تکرار ) داوود صدق ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۳
تکرار برنامه یاران پنجشنبه علیرضا میبدی ۳۰ : ۰۳ ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۱۴
کنگره همبستگی ( تکرار ) دکترنصر اصفهانی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
حیات ابدی ( تکرار ) برنامه مسیحی ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
آیین بهایی ( تکرار ) گروه نوین ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۸ ۰۰ : ۲۲
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۰۵ : ۱۱ ۰۵ : ۱۹ ۳۵ : ۲۲
سرزمین جاوید بهرام مشیری ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۳
صحبتهای عاشقانه گریگوری مورگن ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۰
نقشی در آینه زمان استاد فرهنگ فرهی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۲
متفرقه متفرقه ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۹ ۳۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۴
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۴ ۰۰ : ۰۸
جهان زیبای ما زیبا شاه ولایتی ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۹
نقشی در آینه زمان ( تکرار ) استاد فرهنگ فرهی ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۰
یادها با بهراد ( تکرار ) بهراد فردی ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۱
سرزمین جاوید ( تکرار ) بهرام مشیری ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۲
دنیای عشق ( تکرار ) دکتر آزیتا ساعیان ۳۰ : ۰۲ ۳۰ : ۱۰ ۰۰ : ۱۴
کلیسا و موزیک ( تکرار ) کلیسا و موزیک ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۲ ۳۰ : ۱۵
جهان زیبای ما ( تکرار ) زیبا شاه ولایتی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۶
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
این روزها ( تکرار ) داریوش باقری ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۷
مجله خبری مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۸ ۰۰ : ۲۲
متفرقه متفرقه ۰۵ : ۱۱ ۰۵ : ۱۹ ۳۵ : ۲۲
ایران آزاد حسین فرجی ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۳
دنیای عشق دکتر آزیتا ساعیان ۳۰ : ۱۲ ۳۰: ۲۰ ۰۰: ۰۰
رنگارنگ محمود سرابی ۰۰ : ۱۴ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۱
دیدگاه سیروس شرفشاهی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۲
جی ال باکس داریوش باقری ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۳
نهاد مردمی ایمان فروتن ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۰ ۳۰ : ۰۳
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ :۰۱ ۳۰ : ۰۴
روی خط پول آنجلو طالبی ۰۰ : ۱۸ ۰۰ :۰۲ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۴ ۰۰ : ۰۸
دنیای پزشکی دکتر جعفر شجره ۰۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۵ ۳۰ : ۰۸
اسیریا تودی جرج ماراگالف ۰۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۹
این روزها ( تکرار ) داریوش باقری ۰۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۷ ۳۰ : ۱۰
دیدگاه ( تکرار ) سیاوش شرفشاهی ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۱
مجله خبری ( تکرار ) مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۱ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۲
روی خط پول ( تکرار ) آنجلو طالبی ۰۰ : ۰۲ ۰۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۳
دنیای عشق ( تکرار ) دکتر آزیتا ساعیان ۴۵ : ۰۲ ۴۵ : ۱۰ ۱۵ : ۱۴
نهاد مردمی ( تکرار ) ایمان فروتن ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۰۰ ۳۰ : ۱۵
آیین بهایی گروه نوین ۰۰ : ۰۵ ۰۰ :۱۳ ۳۰ : ۱۶
دانستنیهای پزشکی دکتر بروخیم ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۷
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
اخبارلیلا هاشمیان۰۰ : ۱۷۰۰ : ۰۲۳۰ : ۰۴
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
تی وی پروگرام دکتر آزمایش ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰: ۱۸ ۰۰: ۲۲
متفرقه متفرقه ۰۵ : ۱۱ ۰۵: ۱۹ ۳۵ : ۲۲
سرزمین جاوید بهرام مشیری ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۳
بابزرگان موسیقی توفیقی ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۰۰
بنیاد نوروز مهرداد پارسا ۳۰ : ۱۳ ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۰
نقشی در آینه زمان استاد فرهنگ فرهی ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۲
رنسانس آقای شاهین نژاد ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۱ ۰۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۴
چشمه دکتر میترا ذکریایی ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۴ ۰۰ : ۰۸
دانستنیهای پزشکی دکتر بروخیم ۰۰ : ۲۱ ۰۰ :۰۵ ۳۰ : ۰۸
با بزرگان موسیقی توفیقی ۰۰ : ۲۲ ۰۰ : ۰۶ ۳۰ : ۰۹
ایران آزاد ( تکرار ) حسین فرجی ۰۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۷ ۳۰ : ۱۰
تی وی کافه آقای همایونی ۰۰ : ۲۴ ۰۰ : ۰۸ ۳۰ : ۱۱
تی وی پروگرام ( تکرار ) دکتر آزمایش ۳۰ : ۰۰ ۳۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۲
کلیسای پترا ( تکرار ) کلیسا پترا ۳۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۳
امید جاویدان کشیش رسول ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۲ ۳۰ : ۱۵
چشمه ( تکرار ) دکتر میترا ذکریایی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۶
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
تلویزیون مهر اوستا ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
مجله خبری مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۲
متفرقه متفرقه ۰۵ : ۱۱ ۱۵ : ۲۰ ۴۵ : ۲۲
ایران آزاد حسین فرجی ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۲۳
دنیای عشق دکتر آزیتا ساعیان ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۰
رنگارنگ محمود سرابی ۰۰ : ۱۴ ۰۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۰
پیام آرامش کشیش حمید ۳۰ : ۱۴ ۳۰ : ۲۳ ۰۰ : ۰۲
با بزرگان موسیقی فریدون توفیقی ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۴
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۵
یاران ( تکرار ) علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۴ ۳۰ : ۰۶
اخبار ( تکرار ) لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۸
جهان زیبای ما زیبا شاه ولایتی ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۶ ۰۰ : ۰۹
سرزمین جاوید ( تکرار چهارشنبه) بهرام مشیری ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۰
بامداد آدینه احمد آزاد ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۱
کلیسا پترا ( تکرار ) کلیسا پترا ( تکرار ) ۳۰ : ۰۱ ۳۰ : ۱۰ ۰۰ : ۱۳
دنیا ی عشق ( تکرار ) دکتر آزیتا ساعیان ۳۰ : ۰۲ ۳۰ : ۱۱ ۰۰ : ۱۴
نقشی در آینه زمان ( تکرار ) استاد فرهنگ فرهی ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۵
جهان زیبای ما ( تکرار ) زیبا شاه ولایتی ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۶
این روزها ( تکرار ) داریوش باقری ۰۰ : ۰۶ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۷
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
برنامه برنامه ساز غرب آمریکا غرب اروپا تهران
مجله خبری مهرداد پارسا ۰۰ : ۰۷ ۰۰ : ۱۵ ۳۰ : ۱۸
کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۹
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۱۷ ۳۰ : ۲۰
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۱۰ ۳۰ :۱۸ ۰۰ : ۲۲
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۰۵ : ۱۱ ۰۵: ۱۹ ۳۵ : ۲۲
زرتشت زرتشت ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۹ ۰۰ : ۲۳
پارمیدا حمید داوودی ۳۰ : ۱۲ ۳۰ : ۲۰ ۰۰ : ۰۰
اسیریا تودی جرج ماراگالف ۰۰ : ۱۵ ۰۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۲
این روزها داریوش باقری ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۰ ۳۰ : ۰۳
اخبار لیلا هاشمیان ۰۰ : ۱۷ ۰۰ : ۰۱ ۳۰ : ۰۴
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۳۰ : ۱۷ ۳۰ : ۰۱ ۰۰ : ۰۵
سرزمین جاوید بهرام مشیری ۰۰ : ۱۸ ۰۰ : ۰۲ ۳۰ : ۰۵
یاران علیرضا میبدی ۰۰ : ۱۹ ۰۰ : ۰۳ ۳۰ : ۰۶
اخبار لیلا هاشمیان ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۰۴ ۰۰ : ۰۸
نگاهی دیگر مصطفی دانش ۰۰ : ۲۱ ۰۰ : ۰۵ ۳۰ : ۰۸
ین روزها داریوش باقری ۳۰ : ۲۱ ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۹
ایران آزاد(تکرارپنج شنبه ) حسین فرجی ۳۰ : ۲۲ ۳۰ : ۰۶ ۳۰ : ۱۰
رنسانس شاهین نژاد ۳۰ : ۲۳ ۳۰ : ۰۷ ۳۰ : ۱۰
پیام آرامش ( تکرار ) کشیش حمید ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۰۸ ۰۰ : ۱۱
بامداد آدینه احمد آزاد ۳۰: ۰۱ ۳۰ : ۰۹ ۳۰ : ۱۳
سرزمین جاوید(تکرارجمعه ) بهرام مشیری ۰۰ : ۰۳ ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۱۴
زرتشت ( تکرار ) زرتشت ۰۰ : ۰۴ ۰۰ : ۱۲ ۳۰ : ۱۵
آیین بهایی ( تکرار ) گروه نوین ۰۰ : ۰۵ ۰۰ : ۱۳ ۳۰ : ۱۶
بنیاد نوروز پارسا- شاملو ۰۰ : ۰۶ ۰۰ :۱۴ ۳۰ : ۱۷

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها
Galaxy 19 Eutelsat W3A Hotbird
۱۲۰۸۴ ۱۱۳۴۵ ۱۰۷۷۵ فرکانس
۲۲۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۲۷۵۰۰ سیمبل ریت
(V) عمودی (H) افقی (H) افقی پلاریتی
۳/۴ ۲/۳ ۵/۶ اف ائی سی
آرشیو برنامه ها
(Visited 47,102 times, 234 visits today)