ادعای امیرعبداللهیان بلوف بود؛ سپاهان سه-هیچ باخت و جریمه سنگینی شد