اعتراضات ایران؛ نمودار شماری از افراد و نهادهایی که کانادا تحریم کرد

Screen Shot 2022-10-20 at 12.28.26 PM

به دنبال ادامه اعتراضات در ایران کانادا شماری از مقام‌های فعلی و سابق و نهادهای سیاسی و نظامی ایران را تحریم کرد.

نمودار زیر بخشی از این اشخاص و نهادها را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

تحریم کانادا علیه اشخاص و نهادهایی ایرانی