انتخابات ترکیه؛ اقوام و همسایه‌ها چشم‌انتظار نتیجه

8

اگر اردوغان برندە شود، معلوم نیست چە بر سر ما خواهد آمد. مسالە برای او ماندن بر مسند قدرت است، برای ما مرگ و زندگی.

این گفتە شخصی است کە سرنوشت خود و خانوادەاش بە انتخابات پیش روی ترکیە گرە خوردە است. رودی یک دهە گذشتە را صرف ثبت جنگ داخلی سوریە کردە، با دوربین عکاسی‌اش. پاییز سال ٢٠١٩ با خانەای کە در آن بە دنیا آمدە بود وداع کرد. بە همراه پدر و مادر سالخوردە و همسر جوان و دختر خردسالشان.

چرا کە دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا بە ترکیە اجازە دادە بود تا بە شهرهای سری کانی (راس العین) و گری سپیر(تل ابیض) در منطقە عمدتا کردنشین سوریە موسوم بە روژاوا حملە نظامی‌ کند.

حالا رودی و خانوادەاش در یک آپارتمان کوچک در شهر قامشلو زندگی می‌کنند کە به جز فرودگاه و چند محلەاش، بیشتر آن در کنترل نیروهای کرد است. می‌گوید خانەشان در سری‌کانی در اشغال یک خانوادە جهادی اهل دمشق است کە تحت لوای ارتش ترکیە سازمان یافتەاند.