وزارت کشور ایران از رای ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خبر داده است که به معنی مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی در انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: “بر اساس ۹۰ درصد تعرفه‌های مصرفی ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند”.

در صورتی که این تعداد نهایی آرا باشد نرخ مشارکت واجدان شرایط در انتخابات ۴۸ درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور نتایج اولیه را بر مبنای شمارش حدود نود درصد آرا اعلام کرد. با فرض آنکه تعداد ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رای مورد اشاره او نه تعداد کل، بلکه تنها نود درصد اعلامی باشد، نرخ مشارکت می‌تواند تا ۵۳ درصد باشد.

ستاد انتخابات با جزئیات نتایج شمارش آرا را اعلام نکرد و از جمله تعداد آرای باطله مشخص نیست و به همین دلیل ممکن است این میزان تغییر کند.