تفسیر سیاسی

مدت برنامه :۵۱ : ۱۱ : ۰۰

روزهای هفته بعد از پایان مشروح اخبار ، تفسیر سیاسی روز به مدت ۱۰ دقیقه
این برنامه توسط پرویز قاضی سعید تهیه و اجرا می شود .
آدرس پست الکترونیک برنامه تفسیر سیاسی : ghazisaeed@parstv.tv

جدول پخش برنامه تفسیر سیاسی
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
دوشنبـــــه ( زنـده ) ۴۵ : ۲۲ ۱۵ : ۲۰ ۱۵ : ۱۱
سه شنبـه ( زنـده ) ۴۵ : ۲۲ ۱۵ : ۲۰ ۱۵ : ۱۱
چهارشنبه ( زنـده ) ۴۵ : ۲۲ ۱۵ : ۲۰ ۱۵ : ۱۱
پنج شنبــه ( زنـده ) ۴۵ : ۲۲ ۱۵ : ۲۰ ۱۵ : ۱۱
جمعــــــــه ( زنـده ) ۴۵ : ۲۲ ۱۵ : ۲۰ ۱۵ : ۱۱
(Visited 7,550 times, 27 visits today)

You may also like...