10/21/20

برنامه سزرمین جاوید ، برنامه ایست فرهنگی ، سیاسی در راستای برقراری دمکراسی و حاکمیت ملی در ایران زمین .
بررسی متون کلاسیک ادبیات ایران ، شاهنامه فردوسی و آثار دیگر به مقصود تقویت هویت ملی یکی دیگر از وجوه برنامه سرزمین جاوید است .
نقد و تحلیل عملکرد های رژیم استبدادی حاکم و افشا کردن ستمکاری های آن در جای جای برنامه و نشان دادن موارد متشابه در تاریخ و بحث در مورد ماهیت رژیم حاکم نیز بخشی از برنامه های سرزمین جاوید را تشکیل میدهد .
آدرس پست الکترونیک برنامه سرزمین جاوید : bmoshiri308@gmail.com

جدول پخش برنامه سرزمین جاوید
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
دوشنبـــــه ( زنـده ) ۰۰ : ۲۳ ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۱۱
سه شنبـه ( تکرار ) ۳۰ : ۱۱ ۰۰ : ۰۹ ۰۰ : ۲۴
چهارشنبه ( زنـده ) ۰۰ : ۲۳ ۳۰ : ۲۰ ۳۰ : ۱۱
چهارشنبه ( تکرار ) ۰۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۸ ۳۰ : ۲۳
جمعــــــــه ( زنـده ) ۳۰ : ۱۸ ۰۰ : ۱۶ ۰۰ : ۱۹
شنبــــه ( تکرار ) ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۱۰ ۰۰: ۰۱

Leave a comment