نگاهی دیگر

11/23/18
نگاهی دیگر یک برنامه تحلیلی از مسائل ایران و جهان است . در این برنامه با انتخاب موضوعاتی از اتفاقات مهم جهانی و ایران سعی میشود تفسیر وتحلیل کاملی از این اتفاقات ارائه شود.
آدرس پست الکترونیک برنامه نگاهی دیگر : negahidigar@partv.tv

جدول پخش برنامه نگاهی دیگر
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
جمعــــــــه ( زنـده ) ۰۰ : ۰۰ ۰۰ : ۲۲ ۳۰ : ۱۲

https://parstvnetwork.box.com/shared/static/p6rfhze833q1294gyj6490g3v4mhlmqy.mp4https://parstvnetwork.box.com/shared/static/7xxjuqn9cg63n6m5ebxk1bl0v520wyab.mp4https://parstvnetwork.box.com/shared/static/xysk97m4b5jjztu8djqtz3irw45r573m.mp4

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.