دادگاهی در هلند در یک پرونده مهم به شرکت عظیم نفتی شل دستور داده است از میزان تصاعد گازهای گلخانه ای خود بکاهد.

این دادگاه مدنی حکم داد که شل باید میزان دی اکسید کربن خود را تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ چهل و پنج درصد کاهش دهد.

براساس این حکم گروه شل مسئول دی اکسید کربنی است که خود و شرکت هایی که به آن قطعه می فروشند متصاعد می کنند.

به گفته گروه “دوستان زمین” (FoE) این اولین بار است که یک شرکت از لحاظ قانونی مجبور به تطبیق سیاست هایش با توافق اقلیمی پاریس می شود.