بیاینه مشترک دانشجویان شش دانشگاه ایران: ما خار چشم استبداد باقی خواهیم ماند