حجاب اجباری در ایران؛ افزایش تهدیدهای مقام‌های حکومت و ادامه سر باز زدن زنان

Screen Shot 2023-04-09 at 8.59.33 PM

دادستان بیرجند گفته که برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ماشین تا ۲۰ روز توقیف خودرو و در اماکن عمومی بیش از یک میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است.به گزارش فارس، علی نسائی گفت: « افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و افراد بی حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند»او همچنین گفت که افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند « بالای یک میلیون تومان جریمه و درصورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبرو خواهند شد»تهدیدها و هشدارهای مقام‌های حکومتی در ایران درباره حجاب اجباری ادامه دارد و هم‌زمان گزارش‌ها درباره اعمال محدودیت برای زنانی که از این پوشش سر باز می‌زنند، می‌رسد.