خشکسالی در فرانسه؛ اکنون می‌توان عرض رودخانۀ «لوآر» را پیاده طی کرد

Screen Shot 2022-08-09 at 9.58.48 PM

گرمای شدید و زودهنگام فرانسه نه تنها یکی از بدترین خشکسالی‌های این کشور را رقم زده، بلکه باعث شده است سطح آب در رودخانۀ «لوآر» به اندازه‌ای پایین آید که مردم بتوانند در بخش‌هایی از آن عرض رودخانه را پای پیاده طی کنند.

«لوآر» با طولی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر، طولانی‌ترین رودخانه فرانسه است که پس از گذشتن از بخش‌های مرکزی و غربی این کشور به اقیانوس اطلس می‌ریزد.

«لوآر» همچنین تنها رودخانه اروپای غربی است که هرگز کانالیزه نشده و به همین دلیل لقب «آخرین رودخانه وحشی اروپا» را گرفته است.