سازمان ملل: نابرابری‌های جنسیتی در جهان در طول ۱۰ سال گذشته تداوم داشته است

11

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که با وجود تلاش‌ها نابرابری‌های جنسیتی در جهان در طول ۱۰ سال گذشته تداوم داشته است.

بنا به این گزارش که روز دوشنبه ۱۲ ژوئن منتشر شده، «تعصبات جنسیتی و فشارهای فرهنگی» مانع اصلی توانمندسازی زنان در این دوران بوده است.

سازمان ملل در گزارش خود تصریح کرده است که رسیدن جهان به برابری جنسیتی تا سال ۲۰۳۰ با وجود تداوم نابرابری‌های جنسیتی در طول دهه گذشته، بعید به نظر می‌رسد.

با وجود افزایش گروه‌های مدافع حقوق زنان و جنبش‌های اجتماعی مانند «تایمزآپ» و «می‌تو» در آمریکا، هنجارهای اجتماعی مغرضانه و افزایش بحران توسعه انسانی ناشی از همه‌گیری کرونا که موجب بیکاری بسیاری از زنان شد، مانع پیشرفت در رفع نابرابری‌های جنسیتی شده است.

برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد برای بررسی پدیده نابرابری جنسیتی از شاخص‌های هنجارهای اجتماعی جنسیتی استفاده کرده که بر اساس داده‌های طرح پژوهشی «پیمایش ارزش‌های جهانی» تنظیم شده‌اند.

گزارش سازمان ملل متحد بر پایه اطلاعات به‌دست آمده از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۴ و همچنین از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۲ از کشورهایی تنظیم شده است که ۸۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.