سه مقام ارشد طالبان به اتهام نقض حقوق زنان در فهرست «اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا» قرار گرفتند

4

شورای اتحادیه اروپا سه مقام ارشد طالبان را به اتهام «نقض جدی حقوق زنان» تحریم کرد.

شورای اتحادیه اروپا گفته است  سه مقام ارشد دولت طالبان را به شمارحبیب‌الله آغا وزیر معارف، عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان و شیخ عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان را  به اتهام نقض حقوق بشر، حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی و عمومی، گسترش تبعیض علیه زنان، جلوگیری از دسترسی آنان به آموزش، حقوق برابر و بهره‌برداری از وکیل و نمایندگی قضایی، در فهرست «اقدامات محدود کننده» خود قرار داده است.

آموزش: حبیب‌الله آغا

مولوی حبیب الله آغا، سرپرست تازه وزارت معارف‌/آموزش و پرورش طالبان

منبع تصویر، BNA

توضیح تصویر، مولوی حبیب الله آغا، سرپرست تازه وزارت معارف‌/آموزش و پرورش طالبان

در بیانیه این شورا آمده است حبیب‌الله آغا، از زمان سرپرستی وزارت معارف در این کشور، حق آموزش زنان و دختران را در دوران متوسطه و دانشگاه نقض کرده است و در عین حال «شخصا با صدور دستور بستن آموزشگاه‌های غیردولتی و مدنی دختران، سیاست‌های تبعیض ‌آمیز و جنسیت زده در این حکومت را یک گام فراتر برده است.»

  این شورا سرپرست وزارت معارف طالبان را در نقض حقوق بشر، «به ویژه اعمال سرکوب جنسیتی در بخش آموزش، ادامه نقض حق اساسی دختران برای آموزش در دوره متوسطه و حذف آنها از جامعه» شخصا مسئول خوانده است.