شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی فرارسیدن نوروز را شادباش گفت

شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی فرارسیدن سال نو و نوروز را به ایرانیان و همه کسانی که این آیین باستانی را گرامی می‌دارند و در پاسداری آن می‌کوشند، شادباش گفت.
در بخشی از این پیام آمده است: «نوروز نماد پایداری ایران و پیوند ناگسستنی ایرانیان با فرهنگ و سنت‌های باستانی ایران است.»
شهبانو فرح پهلوی در ادامه پیام نوروزی خود گفته‌ است: «این آیین کهن در کنار مردم ایران از فراز و فرودهای تاریخ گذر کرده، ناهمواری‌های تاریخ را تاب آورده، و راز ماندگاری ایران و شکوه فرهنگ ایران را به برگ‌های تاریخ سپرده است.»
شهبانو در پایان پیام نوروزی خود گفته‌ است مانند ایرانیان جشن باستانی نوروز را که «رستاخیر طبیعت و رویش و قد برافراشتن شاخه‌هایی است که فردایی روشن را نوید می‌دهند»، برگزار می‌کند.