صفحه آرشیو برنامه پرشکی خوش آمدید

شبکه جهانی پارس

برنامه پرشکی

11/22/21

برنامه پزشکی با دکتر جعفر شجره

برنامه پرشکی

11/18/21

برنامه پزشکی با دکتر جعفر شجره

برنامه پرشکی

10/14/21

برنامه پزشکی با دکتر جعفر شجره

برنامه پرشکی

10/07/21