فاطمه سپهری از زندان: من و میلیون‌ها نفر دیگر تاب تحمل هیچکدامتان را نداریم

002

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاگنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی دفاعیه‌ای کوتاه را از زندان وکیل آباد مشهد منتشر کرده است.

این دفاعیه از طریق برادر او اصغر سپهری در فضای مجازی منتشر شده است.

خانم سپهری گفته که «در سال ۶۰ با شهادت همسرش مورد خصومت گماشتگان خمینی در بنیاد شهید قرار گرفته» و «۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط گماشتگان خامنه‌ای در وزارت اطلاعات» دستگیر شده است.

او گفته حقوقش به دستور رهبر جمهوری اسلامی قطع شده؛ او همچنین گفته «۳۱ شبانه روز در سلول انفرادی اطلاعات بودم که به علت وخیم شدن حالم به بیمارستان امام رضا منتقل و ۴ صبح ۲ آبان تحویل زندان وکیل آباد شدم.»

او در پایان دفاعیه خود گفته که «من در اینجا به مسئولین بی‌مسئولیت کشور هشدار می‌دهم که من و میلیون‌ها نفر دیگر قبل از اینکه مخالف این نظام محسوب شویم حاصل عملکرد شما هستیم که ۴۴ سال در رنج و غم و اندوه و عملکرد ظالمانه شما از قبیل اختلاس، تجاوز، حیف و میل بیت المال، سوء مدیریت های متعدد، جنگ افروزی و ناآرامی در جهان و کشور و هزاران جنایت دیگر به ستوه آمده و دیگر تاب تحمل هیچ کدامتان را نداریم و تا پس گرفتن کشور و سرزمین‌مان از پای نخواهیم نشست.»

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاگنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی دفاعیه‌ای کوتاه را از زندان وکیل آباد مشهد منتشر کرده است.

این دفاعیه از طریق برادر او اصغر سپهری در فضای مجازی منتشر شده است.

خانم سپهری گفته که «در سال ۶۰ با شهادت همسرش مورد خصومت گماشتگان خمینی در بنیاد شهید قرار گرفته» و «۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط گماشتگان خامنه‌ای در وزارت اطلاعات» دستگیر شده است.

او گفته حقوقش به دستور رهبر جمهوری اسلامی قطع شده؛ او همچنین گفته «۳۱ شبانه روز در سلول انفرادی اطلاعات بودم که به علت وخیم شدن حالم به بیمارستان امام رضا منتقل و ۴ صبح ۲ آبان تحویل زندان وکیل آباد شدم.»

او در پایان دفاعیه خود گفته که «من در اینجا به مسئولین بی‌مسئولیت کشور هشدار می‌دهم که من و میلیون‌ها نفر دیگر قبل از اینکه مخالف این نظام محسوب شویم حاصل عملکرد شما هستیم که ۴۴ سال در رنج و غم و اندوه و عملکرد ظالمانه شما از قبیل اختلاس، تجاوز، حیف و میل بیت المال، سوء مدیریت های متعدد، جنگ افروزی و ناآرامی در جهان و کشور و هزاران جنایت دیگر به ستوه آمده و دیگر تاب تحمل هیچ کدامتان را نداریم و تا پس گرفتن کشور و سرزمین‌مان از پای نخواهیم نشست.»