مدارس و مراکز آموزش عالی در دو استان کانادا به دلیل تهدید امنیتی تخلیه شد

تمام مدارس استان پرنس ادوارد ایلند در کانادا به درخواست پلیس و به دلیل احتمال بمبگذاری تخلیه شدند، اما بعدا پلیس گفت که هشداری که در مورد این تهدید دریافت کرده بود، احتمال بی‌پایه بوده است.
از کارکنان مدارس خواسته شده بود که دانش آموزان را به مکان امن ببرند.
۱۹ هزار دانش آموز در جریان این تهدید از مدارس تخلیه شده بودند.
علاوه بر حدود ۶۰ مدرسه در این استان، به گفته پلیس، تمام ساختمان‌های دو کالج هلیفکس و کیپ برتون در استان نوا سکوشیا هم به دلیل احتمال بمبگذاری تخلیه شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ege123