به صفحه آرشیومیراث جاویدان ایران باستان خوش آمدید

شبکه جهانی پارس

میراث جاویدان ایران باستان


01/20/21

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲
میراث جاویدان ایران باستان


01/20/21

ميراث جاويدان ايران باستان برنامه اي است  از دكتر رضا هازلي ، جامعه شناس، فلسفه دان،  تاريخدان ، زبانشناس و باستان شناس و بنيانگذار تئوري تمدن ايراني و مكتب ايرانزمين . در اين برنامه ها او تمدن ايران باستان را بررسي مي كند و دستاوردهاي اين تمدن را در دانش و تكنولوژي و معماري و ادبيات و فلسفه و هنر و فرهنگ و جهانبيني و دينها ي گوناگون ايراني بررسي مي كند و با نظريه تمدن ايراني و مانيفست مكتب ايرانزمين تلاش بر بازافريني تمدن ايراني بر پايه ارزشهاي مدرن دارد. در اين برنامه ها او همچنين به موضع گيريهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي بر پايه اين مكتب فكري مي پردازد.

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲
میراث جاویدان ایران باستان


01/07/19

ميراث جاويدان ايران باستان برنامه اي است  از دكتر رضا هازلي ، جامعه شناس، فلسفه دان،  تاريخدان ، زبانشناس و باستان شناس و بنيانگذار تئوري تمدن ايراني و مكتب ايرانزمين . در اين برنامه ها او تمدن ايران باستان را بررسي مي كند و دستاوردهاي اين تمدن را در دانش و تكنولوژي و معماري و ادبيات و فلسفه و هنر و فرهنگ و جهانبيني و دينها ي گوناگون ايراني بررسي مي كند و با نظريه تمدن ايراني و مانيفست مكتب ايرانزمين تلاش بر بازافريني تمدن ايراني بر پايه ارزشهاي مدرن دارد. در اين برنامه ها او همچنين به موضع گيريهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي بر پايه اين مكتب فكري مي پردازد.

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲

مدت برنامه :۴۸ : ۲۶ : ۰۰

برنامه تلویزیونی نوین تی وی، زیر نظر سرویس رسانه ای فارسی بهائی، هر هفته با بخش های متنوع و بمدت 53 دقیقه تلاش دارد تا با تکیه بر مشترکات و با بهره مندی از افکار مختلف و متنوع ، گامی در جهت رسیدن به آرمانهای مشترک و پاسخگوئی به نیازهای پویای جامعه انسانی امروز بردارد.
آدرس پست الکترونیک برنامه نوین تی وی : info@noveentv.org

جدول پخش برنامه نوین تی وی
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
دوشنبـــــه ( زنـده ) ۳۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۷
چهارشنبه ( تکرار ) ۳۰ : ۱۶ ۳۰ : ۱۲ ۰۰ : ۰۵