به صفحه آرشیومیراث جاویدان ایران باستان خوش آمدید

شبکه جهانی پارس

بامداد آ‌دینه

[evp_embed_video class=”fp-full” url=”https://cws.box.com/shared/static/1dwstlr6xc07742fx378okg9a6co52bf.mp4″

10/08/21

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲
بامداد آ‌دینه

[evp_embed_video class=”fp-full” url=”https://cws.box.com/shared/static/g617l7efkn5xcbo5xllvbp6nzpjkrpzq.mp4″

10/01/21

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲
بامداد آ‌دینه

[evp_embed_video class=”fp-full” url=”https://cws.box.com/shared/static/zvyabtb5su9igm3sfdgbfwd5l1v8alw0.mp4″

05/14/21

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲
بامداد آ‌دینه

[evp_embed_video class=”fp-full” url=”https://cws.box.com/shared/static/4okn0slpd79v090a9z27id68ia4vfyeg.mp4″

04/29/21

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲