نگاهی به تصاویرانتخابی سال ۲۰۲۲ در ایران

Screen Shot 2022-12-30 at 9.51.08 AM

با به پایان رسیدن سال ۲۰۲۲ میلادی نگاهی می‌اندازیم به برخی از تصاویر خبرساز و اتفاقات مهم ایران در سالی که گذشت ‌
اعتراضات علیه حکومت ایران که در سه ماه گذشته در جریان بوده است خبرساز‌ترین رویداد سال ۲۰۲۲ در ایران است. ‌
سالی که در آن فاجعه ریزش ساختمان متروپل ۴۳ کشته و ده‌ها مصدوم به همراه داشت و سیلی ویرانگر شمال٬ جنوب و مرکز ایران را تخریب کرد. ‌
نگاهی بیندازید به آلبومی از این رویدادها و اتفاقات دیگر