پیام تسلیت شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با در گذشت آقای مهرداد پارسا

Screen Shot 2023-05-29 at 11.59.35 AM
ازشنیدن خبر درگذشت ناگهانی مهرداد پارسا گوینده و خبرنگار توانا وایران دوست متاثرشدم .وی عمیقا به میهنش ایران عشق میورزیدودر بیش از چهار دهه تبعید اجباری صدای مردمش بود که در بند رژیمی ضد ایرانیست فقدان او  را به خانواده و دوستان و بویژه همکارانش در تلویزیون پارس تسلیت می گویم . یادش گرامی