«کسری» چهارصد هزار میلیارد تومانی بودجه ایران در هفت ماه اول ۱۴۰۲

00

رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران می‌گوید درآمدهای دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.

داود منظور گفته دلیل این کسری، عدم تحقق درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری دارایی دولت بوده است.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که دولت در طول سال ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. صحبت‌های آقای منظور به این معناست که در هفت ماه اول سال درآمد دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم تعیین‌شده بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تلویحاً مجلس را در این باره مقصر دانسته و گفته میزان این‌گونه درآمدها در بودجه «بیش‌برآورد» شده است.