یاران با علیرضا میبدی -مهمانان آقای دکترتقی زاده و عبدالستار دوشوکی