یاران با علیرضا میبدی -میهمانان آقایان دکتر بهمن مقصودلو دکتر اسماعیل نوری علا دکتر مسعود نقره کار و آقای بن سبطی