یاران با علیرضا میبدی -میهمانان آقای دکتر رضا تقی زاده و آقای عبدالستار دوشوکی