یاران با علیرضا میبدی -میهمانان دکتر رضا تقی زاده و ستار دوشوکی