هفته فرهنگ و هنر: مرگ معروفی و حسین سرفراز؛ داوری لیلا حاتمی و آتش به جان موزه اهواز

8

آسمان ها در انتظار باران، مردمان آرزو گم، بازار تکه پرانی گرم، آن هم درباره زندگی میلیون ها گرفتار.

رشتو در حساب برادر آزاد شد، شکسته نبود و از آن ها که هوایش را داشتند تشکر کرد، کوشید تا آرام باشد، نه مانند اول کار که به بیمارستانش بردند.

 وکیلی از اهالی مناطق تازه بی آب و برق شده است، در مقاله‌ای از دولت شکایت کرده که همه را منتظر و ناراضی گذاشته.