جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 07:00-08:00
هنگامه افشار رودررو 08:00-09:00
یادها با بهراد بهراد 09:00-10:30
داریوش باقری این روزها 10:00-10:30
مهرداد پارسا اخبار 10:30-11:00
دکتر ایرج ناصریان مهاجرت 11:00-12:00
دکتر رضا پور شگفتیهای جهان چشم پزشکی 12:00-13:00
داوود صدق جواهری والا 13:00-14:30
مسیحی حیات ابدی 14:30-15:30
حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی 15:30-17:00
پارمیدا پارمیدا 17:00-21:00

تکرار

مهرداد پارسا اخبار 21:00-22:30
دکتر فرشته اکبرپور با فرشته اکبرپور 22:30-23:00
دکتر ناصریان مهاجرت 23:00-24:00
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 24:00-01:00
هنگامه افشار رودررو 01:00-02:00
داوود صدق جواهری والا 02:00-03:30
فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 03:30-04:30
احمد آزاد تکرار بامداد آدینه 04:30-06:00
داریوش باقری این روزها 06:00-07:00
گروه نوین آیین بهایی 07:00-08:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
دکتر نصر اصفهانی کنگره همبستگی 08:00-09:00
مسعود صدر اشکها و لبخندها 09:00-10:30
مهرداد پارسا اخبار حقوق بشر 10:30-11:00
داریوش باقری این روزها 11:00-11:45
قاسم بیات ایمان در پیشگاه تاریخ 11:45-13:00
داوود صدق جواهری والا 13:00-14:30
جمشید چالنگی در آیینه طنز 14:30-15:30
متفرقه متفرقه 15:30-16:30
مهرداد پارسا اخبار حقوق بشر 16:30-17:00
حمید داوودی پارمیدا 17:00-21:00

تکرار

مسعود صدر اشکها و لبخندها 21:00-22:30
دکتر رضا پور شگفتیها ی جهان چشم پزشکی 22:30-23:30
خانم میترا برنامه مسیحی 23:30-24:00
بهراد یادها با بهراد 24:00-01:00
استاد فرهنگ فرهی تکرار چهارشنبه نقشی در آینه زمان 01:00-02:00
داوود صدق جواهری والا 02:00-03:30
دکتر قاسم بیات ایمان در پیشگاه تاریخ 03:30-05:00
دکترنصر اصفهانی کنگره همبستگی 05:00-06:00
برنامه مسیحی حیات ابدی 06:00-07:00
گروه نوین آیین بهایی 07:00-08:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
دکتر مصطفی دانش نگاهی دیگر 11:05-11:30
بهرام مشیری سرزمین جاوید 11:30-13:00
سرابی رنگارنگ 13:00-14:00
موزیک موزیک 14:00-14:30
استاد فرهنگ فرهی نقشی در آیینه زمان 14:30-16:00
میترا ذکریایی تکرار چشمه 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00
داریوش باقری  این روزها 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:30
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 21:30-22:30

تکرار

استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 22:30-24:00
بهرام مشیری سرزمین جاوید 24:00-01:30
تکرار یادها با بهراد تکرار یادها با بهراد 01:30-02:30
کلیسا پترا کلیسا پترا 02:30-03:30
قاسم بیات ادیان در پیشگاه تاریخ -تکرار 03:30-05:00
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 05:00-06:00
داریوش باقری تکرار دوشنبه این روزها 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
داریوش باقری این روزها 11:05-11:30
حسین فرجی ایران آزاد 11:30-12:30
فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 12:30-13:30
سرابی رنگارنگ 13:30-14:00
سیروس شرفشاهی دیدگاه 14:00-15:00
داریوش باقری این روزها 15:00-16:00
ایمان فروتن نهاد مردمی 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:30
سرابی رنگارنگ 17:30-18:00
آنجلو طالبی روی خط پول 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00
دکتر جعفر شجره برنامه پزشکی 21:00-21:30
جرج ماراگالف اسیریا تودی 22:00-23:00

تکرار

فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 23:00-24:00
سیروس شرفشاهی دیدگاه 24:00-01:00
مهرداد پارسا مجله خبری 01:00-02:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 02:00-02:45
آنجلو طالبی روی خط پول 02:45-03:45
ایمان فروتن نهاد مردمی 04:00-05:00
گروه نوین آیین بهایی 05:00-06:00
حسین فرجی ایران آزاد 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
داریوش باقری این روزها 11:05-11:30
بهرام مشیری سرزمین جاوید 11:30-12:30
استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 12:30-13:30
مهرداد پارسا بنیاد نوروز 13:30-14:30
دکتر جعفر شجره تکرار برنامه پزشکی 14:30-15:00
موزیک موزیک 15:00-15:30
شاهین نژاد رنسانس 15:30-16:00
داریوش باقری این روزها 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:30
هما احسان تفسیر سیاسی 17:30-18:00
     دکتر میترا ذکریایی چشمه 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00
هما احسان تفسیر سیاسی 21:00-21:30
 دکتر میترا ذکریایی چشمه 21:30-22:30
علیرضا میبدی یاران 21:30-22:30
لیلا هاشمیان اخبار 21:30-22:30
 هما احسان تفسیر سیاسی 21:30-22:30

تکرار

موزیک موزیک 22:30-22:30
استاد فرهنگ فرهی نقشی در آیینه زمان 22:30-22:30
بهرام مشیری سرزمین جاوید 22:30-23:30
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 24:30-01:30
کلیسا پترا کلیسای پترا 01:30-02:30
دکتر حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی 02:30-04:00
قاسم بیات ادیان در پیشگاه ناریخ 04:00-05:00
داریوش باقری این روزها 05:00-06:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
اوستا مهر 06:00-07:00
مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
داریوش باقری این روزها 11:05-11:30
حسین فرجی ایران آزاد 11:30-12:30
با دکتر فرشته اکبرپور با دکتر فرشته اکبرپور 12:30-14:00
محمود سرابی رنگارنگ 14:00-14:30
حمید پیام آرامش 14:30-16:00
جمشید چالنگی در آینه طنز 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:35
موزیک موزیک 17:35-18:00
داریوش باقری این روزها 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:30
متفرقه متفرقه 20:30-22:30
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 22:30-23:30
جمشید چالنگی تکرار در آینه طنز 23:30-23:30
احمد آزاد بامداد آدینه 23:30-01:30

تکرار

کلیسا پترا کلیسا پترا 01:30-02:30
متفرقه متفرقه 02:30-03:30
حسین فرجی ایران آزاد 03:30-04:30
میترا کلیسا 04:30-05:00
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 05:00-06:00
داریوش باقری این روزها 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:15
مصطفی دانش نگاهی دیگر 11:15-11:30
زرتشت زرتشت 11:30-12:30
آنجلو طالبی اقتصاد 12:30-13:30
احمد آزاد تکرارصبح آدینه 13:30-15:00
جرج ماراگالف اسیریاتودی 15:00-16:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00
مصطفی دانش نگاهی دیگر 17:30-18:00
بهرام مشیری سرزمین جاوید 18:00-19:00

تکرار

علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00
مصطفی دانش نگاهی دیگر 21:00-21:30
متفرقه متفرقه 21:30-22:00
حسین فرجی تکرارپنج شنبه ایران آزاد 22:00-23:00
داریوش باقری این روزها 23:00-24:00
شاهین نژاد رنسانس 24:00-24:30
حمید شجاعی تکرار پیام آرامش 24:30-02:00
تکرار زرتشت تکرار زرتشت 02:00-03:00
بهرام مشیری تکرارجمعه سرزمین آزاد 03:00-04:00
آنجلوطالبی اقتصاد 04:00-05:00
گروه نوین تکراریکشنبه آیین بهایی 05:00-06:00
مهرداد پارسا- بنیادنوروزچهارشنبه 06:00-07:00
free shop sigara perabet giris youwin giriş burun dolgusu casino siteleri supertotobet giriş casinoslot bahisnow Bedava bonus 1xbet bedava bonus veren siteler canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com tipobet tipobet365 Rulet bonus veren siteler batman escort ankara escort eryaman escort etimesgut escort sex hatlari porno izle turbanlı porno porno izle bodrum escort istanbul escort buca escort osmaniye escort