جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 07:00-08:00
هنگامه افشار رودررو 08:00-09:00
یادها با بهراد بهراد 09:00-10:30
داریوش باقری این روزها 10:00-10:30
مهرداد پارسا اخبار 10:30-11:00
دکتر ایرج ناصریان مهاجرت 11:00-12:00
دکتر رضا پور شگفتیهای جهان چشم پزشکی 12:00-13:00
داوود صدق جواهری والا 13:00-14:30
مسیحی حیات ابدی 14:30-15:30
حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی 15:30-17:00
پارمیدا پارمیدا 17:00-21:00

تکرار

مهرداد پارسا اخبار 21:00-22:30
دکتر فرشته اکبرپور با فرشته اکبرپور 22:30-23:00
دکتر ناصریان مهاجرت 23:00-24:00
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 24:00-01:00
هنگامه افشار رودررو 01:00-02:00
داوود صدق جواهری والا 02:00-03:30
فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 03:30-04:30
احمد آزاد تکرار بامداد آدینه 04:30-06:00
داریوش باقری این روزها 06:00-07:00
گروه نوین آیین بهایی 07:00-08:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
دکتر نصر اصفهانی کنگره همبستگی 08:00-09:00
مسعود صدر اشکها و لبخندها 09:00-10:30
مهرداد پارسا اخبار حقوق بشر 10:30-11:00
داریوش باقری این روزها 11:00-11:45
قاسم بیات ایمان در پیشگاه تاریخ 11:45-13:00
داوود صدق جواهری والا 13:00-14:30
جمشید چالنگی در آیینه طنز 14:30-15:30
متفرقه متفرقه 15:30-16:30
مهرداد پارسا اخبار حقوق بشر 16:30-17:00
حمید داوودی پارمیدا 17:00-21:00

تکرار

مسعود صدر اشکها و لبخندها 21:00-22:30
دکتر رضا پور شگفتیها ی جهان چشم پزشکی 22:30-23:30
خانم میترا برنامه مسیحی 23:30-24:00
بهراد یادها با بهراد 24:00-01:00
استاد فرهنگ فرهی تکرار چهارشنبه نقشی در آینه زمان 01:00-02:00
داوود صدق جواهری والا 02:00-03:30
دکتر قاسم بیات ایمان در پیشگاه تاریخ 03:30-05:00
دکترنصر اصفهانی کنگره همبستگی 05:00-06:00
برنامه مسیحی حیات ابدی 06:00-07:00
گروه نوین آیین بهایی 07:00-08:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
دکتر مصطفی دانش نگاهی دیگر 11:05-11:30
بهرام مشیری سرزمین جاوید 11:30-13:00
سرابی رنگارنگ 13:00-14:00
موزیک موزیک 14:00-14:30
استاد فرهنگ فرهی نقشی در آیینه زمان 14:30-16:00
میترا ذکریایی تکرار چشمه 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00
داریوش باقری  این روزها 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:30
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 21:30-22:30

تکرار

استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 22:30-24:00
بهرام مشیری سرزمین جاوید 24:00-01:30
تکرار یادها با بهراد تکرار یادها با بهراد 01:30-02:30
کلیسا پترا کلیسا پترا 02:30-03:30
قاسم بیات ادیان در پیشگاه تاریخ -تکرار 03:30-05:00
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 05:00-06:00
داریوش باقری تکرار دوشنبه این روزها 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
داریوش باقری این روزها 11:05-11:30
حسین فرجی ایران آزاد 11:30-12:30
فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 12:30-13:30
سرابی رنگارنگ 13:30-14:00
سیروس شرفشاهی دیدگاه 14:00-15:00
داریوش باقری این روزها 15:00-16:00
ایمان فروتن نهاد مردمی 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:30
سرابی رنگارنگ 17:30-18:00
آنجلو طالبی روی خط پول 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00
دکتر جعفر شجره برنامه پزشکی 21:00-21:30
جرج ماراگالف اسیریا تودی 22:00-23:00

تکرار

فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی 23:00-24:00
سیروس شرفشاهی دیدگاه 24:00-01:00
مهرداد پارسا مجله خبری 01:00-02:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 02:00-02:45
آنجلو طالبی روی خط پول 02:45-03:45
ایمان فروتن نهاد مردمی 04:00-05:00
گروه نوین آیین بهایی 05:00-06:00
حسین فرجی ایران آزاد 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
داریوش باقری این روزها 11:05-11:30
بهرام مشیری سرزمین جاوید 11:30-12:30
استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان 12:30-13:30
مهرداد پارسا بنیاد نوروز 13:30-14:30
دکتر جعفر شجره تکرار برنامه پزشکی 14:30-15:00
موزیک موزیک 15:00-15:30
شاهین نژاد رنسانس 15:30-16:00
داریوش باقری این روزها 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:30
هما احسان تفسیر سیاسی 17:30-18:00
     دکتر میترا ذکریایی چشمه 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00
هما احسان تفسیر سیاسی 21:00-21:30
 دکتر میترا ذکریایی چشمه 21:30-22:30
علیرضا میبدی یاران 21:30-22:30
لیلا هاشمیان اخبار 21:30-22:30
 هما احسان تفسیر سیاسی 21:30-22:30

تکرار

موزیک موزیک 22:30-22:30
استاد فرهنگ فرهی نقشی در آیینه زمان 22:30-22:30
بهرام مشیری سرزمین جاوید 22:30-23:30
دکتر آزمایش تی وی پروگرام 24:30-01:30
کلیسا پترا کلیسای پترا 01:30-02:30
دکتر حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی 02:30-04:00
قاسم بیات ادیان در پیشگاه ناریخ 04:00-05:00
داریوش باقری این روزها 05:00-06:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
اوستا مهر 06:00-07:00
مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:05
داریوش باقری این روزها 11:05-11:30
حسین فرجی ایران آزاد 11:30-12:30
با دکتر فرشته اکبرپور با دکتر فرشته اکبرپور 12:30-14:00
محمود سرابی رنگارنگ 14:00-14:30
حمید پیام آرامش 14:30-16:00
جمشید چالنگی در آینه طنز 16:00-17:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-17:35
موزیک موزیک 17:35-18:00
داریوش باقری این روزها 18:00-19:00
علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:30
متفرقه متفرقه 20:30-22:30
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 22:30-23:30
جمشید چالنگی تکرار در آینه طنز 23:30-23:30
احمد آزاد بامداد آدینه 23:30-01:30

تکرار

کلیسا پترا کلیسا پترا 01:30-02:30
متفرقه متفرقه 02:30-03:30
حسین فرجی ایران آزاد 03:30-04:30
میترا کلیسا 04:30-05:00
زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما 05:00-06:00
داریوش باقری این روزها 06:00-07:00
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
مهرداد پارسا مجله خبری 07:00-08:00
کلیسا پترا کلیسا پترا 08:00-09:00
علیرضا میبدی یاران 09:00-10:30
لیلا هاشمیان اخبار 10:30-11:15
مصطفی دانش نگاهی دیگر 11:15-11:30
زرتشت زرتشت 11:30-12:30
آنجلو طالبی اقتصاد 12:30-13:30
احمد آزاد تکرارصبح آدینه 13:30-15:00
جرج ماراگالف اسیریاتودی 15:00-16:00
لیلا هاشمیان اخبار 17:00-18:00
مصطفی دانش نگاهی دیگر 17:30-18:00
بهرام مشیری سرزمین جاوید 18:00-19:00

تکرار

علیرضا میبدی یاران 19:00-20:30
لیلا هاشمیان اخبار 20:30-21:00
مصطفی دانش نگاهی دیگر 21:00-21:30
متفرقه متفرقه 21:30-22:00
حسین فرجی تکرارپنج شنبه ایران آزاد 22:00-23:00
داریوش باقری این روزها 23:00-24:00
شاهین نژاد رنسانس 24:00-24:30
حمید شجاعی تکرار پیام آرامش 24:30-02:00
تکرار زرتشت تکرار زرتشت 02:00-03:00
بهرام مشیری تکرارجمعه سرزمین آزاد 03:00-04:00
آنجلوطالبی اقتصاد 04:00-05:00
گروه نوین تکراریکشنبه آیین بهایی 05:00-06:00
مهرداد پارسا- بنیادنوروزچهارشنبه 06:00-07:00
burun dolgusu casino siteleri Bedava bonus Tipobet365 bedava bonus veren siteler asyabahis bonus veren siteler Huluhub.com batman escort